8/11/13

Μπιπ

Έχετε νέο μήνυμα:

Σας ενημερώνουμε πως στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας προστέθηκαν πολλές άγρυπνες νύχτες που αντιστοιχούν στο ποσό του "παγίου" σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: